Forretningsbetingelser

SvineRådgivningens forretningsbetingelser for rådgivning, med virkning fra januar 2018.

1.   Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2.   Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af SvineRådgivningens (SR) ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

3.   Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er SR frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er SR berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos SR er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre SR udgifter, som SR forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4.   Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale.

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5.   Honorar

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter SR kunden herom.

Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor SR forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og SR drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres , eller om SRs ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, SR specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af SRs ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af SR, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør kunden SR samtlige udgifter, der er afholdt af SR som led i opgavens løsning.

6.   Betaling

Afregning sker ved opgavens afslutning. Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage.

Efter forfaldsdato forrentes SRs tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

7.   Fortrolighed og persondata

SR påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

SR påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer SR til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

SR er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler herom.

8.   Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af SR som led i rådgivningen. SR har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at SR navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at SR ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9.   Ansvar

SR er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for SR kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er SR ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan SRs erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, dyrevelfærdstjek eller lignende

Er ansvaret for SR begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

SR er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

SR hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som SR har henvist kunden til, ligesom SR ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som SR efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod SR og ikke mod de enkelte medarbejdere.

SR kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end SR.

SR påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af SR leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre SR forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som SR måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod SR som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. Lovvalg og værneting

Tvister om SR rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af SR rådgivning, anmeldes krav hos SR ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af SR rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved byretten i Herning.