Privatlivspolitik for SvineRådgivningen I/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan SvineRådgivningen I/S behandler dine personoplysninger.

1.     DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

SvineRådgivningen I/S
CVR nr. 25399781
Birk Centerpark 24
7400 Herning
Mail:    info@sraad.dk
Tlf.:     70151200

2.     BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

SvineRådgivningen I/S varetager opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet Vores rådgivningsydelser – fx landbrugsfaglig rådgivning, foderrådgivning, personalerådgivning, miljørådgivning mv. – er nærmere beskrevet på vores hjemmeside.
 2. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af a. nyhedsbreve.
 3. Forretnings- og produktudvikling: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser. Som eksempler på resultater kan nævnes (ikke udtømmende liste): Agrosoft, Cloudfarm, DB-tjek, hitlister, oversigt over typiske foderplaner, brancheopgørelser over fodereffektivitet, benchmark grundlag inden for såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser mv. 

3.     KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser
  1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  2. Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer
  3. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold
  4. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi
  5. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang
  6. Særlige personoplysninger: Oplysninger om helbred , f. eks i forbindelse med aftale om levering af medarbejderadministration og krisehjælp
 2. Markedsføring
  1. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
  2. Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
  3. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi
 3. Forretnings- og produktudvikling
  1. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

4.     KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være (ikke udtømmende):

 1. Offentlige myndigheder, eks Skat
 2. Offentlige erhvervsregistre, eks CHR, OIS og CVR
 3. Landbrugets centrale databaser, eks Slagteriafregninger, Dataprogrammer
 4. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed (fx regnskab og planteavl)
 5. Andre samarbejdspartnere, eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 6. Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

 1. EU/EØS

5.     BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser
  Behandlingsgrundlaget er den rådgivningsaftale, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser og samtykkeerklæringer, hvor det er relevant
 2. Markedsføring
  Lovgrundlag
  Samtykke
 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
  Cookiepolitik
 4. Forretnings- og produktudvikling
  Lovgrundlag
  Rådgivningsaftale

6.     VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Offentlige myndigheder, eks i forbindelse med indsendelse af lovpligtige dyreregistreringer, refusions- og støtteansøgninger, miljøansøgninger mv.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil
 3. SEGES Landbrug & Fødevarer m.b.A. (SEGES), når vi i forbindelse med levering af vores ydelser anvender en eller flere it-løsninger, som er udviklet og/eller driftes af SEGES. SEGES anvender oplysningerne til analyse-, forsknings- og statistikformål. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra os med data modtaget fra lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik på http://lf.dk/privatlivspolitik/

7.     OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

 1. Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode
 2. miljøforhold, miljøtilladelser, tegninger mv. opbevares disse i optil 20 år.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8.     DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved en skriftlig henvendelse via e-mail til kja@sraad.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 25. maj 2018