Forretningsbetingelser

Ansvar

SvineRådgivningen er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for SvineRådgivningen kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er SvineRådgivningen ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan SvineRådgivningen erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning.
  • Miljøtjek, dyrevelfærdstjek eller lignende.
  • Kontrol skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor SvineRådgivningen dermed ikke har den fulde opgave.

er ansvaret for Rådgivningsvirksomheden begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

SvineRådgivningen er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

SvineRådgivningen hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som SvineRådgivningen har henvist kunden til, ligesom SvineRådgivningen ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som SvineRådgivningen efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod SvineRådgivningen og ikke mod de enkelte medarbejdere.

SvineRådgivningen kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end SvineRådgivningen.

SvineRådgivningen påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af SvineRådgivningen leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre SvineRådgivningen forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som SvineRådgivningen måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod SvineRådgivningen som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

Lovvalg og værneting

Tvister om SvineRådgivningen rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af SvineRådgivningens rådgivning, anmeldes krav hos SvineRådgivningen ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af SvineRådgivningens rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Herning, Haraldsgade 28,7400 Herning.